Statut

Dana 27.12.2009. godine na Sednici Glavnog odbora Građanske inicijative Goranaca, na osnovu Zakona o političkim strankama, donet je

STATUT GRAĐANSKE INICIJATIVE GORANACA

I Opšte odredbe

Član 1

Ovim Statutom uređuje se organizacija političke stranke Građanska inicijativa Goranaca, nadležnosti i ovlašćenja organa, prava i dužnosti članova.

Član 2

Građanska inicijativa Goranaca je politička stranka, čiji je cilj širenje i ostvarivanje ideja Goranske zajednice i programa GIG.
GIG se posebno zalaže za afirmaciju i ostvarivanje:
društvene solidarnosti i zaštitu prava svih ljudi koji žive od svoga rada; ljudskih prava i sloboda;
snažne države kao garanta društvene pravde;
kulture mira i tolerancije;

ravnopravnost svih građana Srbije, bez obzira na nacionalnu,rasnu ili versku pripadnost.

Član 3

Naziv političke organizacije je Građanska inicijativa Goranaca.

Skraćeni naziv Stranke je GIG.
GIG ima svojstvo pravnog lica.
Sedište GIG je u Beogradu.

GIG ima pečat okruglog oblika na čijim je obodima ćiriličnim i latiničnim slovima ispisano “Građanska inicijativa Goranaca”, a u sredini GIG.

Član 3a

GIG ima štambilj četvrtastog oblika ispisan ćirilicom i latinicom. On sadrži:
Građanska Inicijativa Goranaca, br_____,crta za dan i datum, Beograd.

Član 4

GIG zastupa predsednik, ili lice koje on ovlasti

Član 5

GIG ima svoj znak i zastavu.

Bliži izgled simbola utvrđuje Glavni odbor.

Član 6

GIG deluje javno.

GIG svoje ciljeve ostvaruje delovanjem u političkom život Srbije.

GIG, u cilju ostvarivanja svojih programskih načela sarađuje sa drugim političkim strankama, sindikatima, udruženjima građana i drugim programski bliskim organizacijama.

II Članstvo u GIG-u

Član 7

Član GIG može biti svaki punoletni građanin Republike Srbije koji prihvata Program i Statut GIG i deluje na njihovim ostvarenjima.

Članstvo u GIG je dobrovoljno i stiče se potpisivanjem pristupnice i donošenjem odluke o prijemu od strane nadležnog opštinskog odbora. U slučaju da nadležni opštinski odbor odbije prijem u članstvo, zainteresovano lice ima pravo prigovora Statutarnoj komisiji u roku od 15 dana, od dana prijema odluke. Nadležne opštinske odbore za opštine u kojima nije formiran odbor GIG, svojom odlukom određuje Predsednistvo GIG.

Svakom članu izdaje se članska karta.

Evidenciju članova GIG vodi Generalni sekretar GIG.

Član 8

Članstvo u stranci može biti pojedinačno i kolektivno.

Kolektivni član GIG može postati druga politička stranka, sindikat ili udruženje, potpisivanjem posebnog sporazuma, o čemu odluku donosi Glavni odbor GIG.

Član 9

Član stranke ima prava i obaveze:
– da sprovodi program i Statut GIG;

– da plaća članarinu;

– da svojim delovanjem, doprinosi realizaciji političkih ciljeva GIG;

– da u okviru organa i tela GIG slobodno zastupa svoje stavove i ubeđenja i bori se za sopstveno

mišljenje o svim pitanjima rada i političkog delovanja GIG;
– da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i stavovima i odlukama organa GIG;
– da po donošenju odluka i stavova organa i tela GIG svojim delovanjem postupa u skladu sa tim
stavovima i odlukama;
– da bira i bude biran u sve organe i tela GIG;

– da dobije zaštitu i svaku drugu pomoć GIG za slučaj ugrožavanja njegovih građanskih ili političkih

prava i sloboda, kao i za slučaj da su mu ugrožene egzistencijalne potrebe kao neposredna posledica

njegovih aktivnosti u GIG i zastupanja odnosno sprovođenja politike GIG;
– da u svakom mestu i u svakoj prilici zastupa i bori se za ostvarenje programskih ciljeva, stavova i

odluka organa i tela GIG, te doprinosi popularizaciji njenih ideja i jačanju njenog uticaja;

– da se angažuje na pridobijanju novih članova i simpatizera GIG;

– da učestvuje u predizbornim i izbornim aktivnostima GIG;

– da predlaže kandidate za stranačke funkcije;
– da radi na popularizaciji izbornog programa GIG i kandidata GIG;

– da u svom svakodnevnom životu u svojoj sredini doprinosi jačanju ugleda člana GIG;
– da poštuje Statut i izvršava odluke organa GIG.

Član 10.

Članstvo u drugoj političkoj stranci, pokretu ili udruženju čije je delovanje suprotno načelima i programu GIG, povlači automatski prestanak članstva u GIG

Član 11

Članstvo u GIG prestaje:
– dobrovoljnim istupanjem iz stranke
– brisanjem iz evidencije
– donošenjem konačne odluke o isključenju

Član 12

Član se briše iz evidencije članstva nakon što šest i više meseci ne plaća članarinu.
Odluku o brisanju iz evidencije donosi opštinski, odnosno gradski odbor GIG.
Odluka iz stava 1. mora se članu dostaviti u pisanom obliku s obrazloženjem.
Član se u roku od 8 dana može žaliti Predsedništvu GIG koje je dužno da odluči o žalbi u roku od 30 dana.
Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana miruju.
Odluka Predsedništva GIG je konačna

Član 13.

Protiv člana čije je ponašanje i delovanje usmereno protiv odluka partijskih organa ili nečasnim delima ili grubim postupcima krši programska načela i ciljeve GIG te time šteti ugledu partije, sprovodi se disciplinski postupak.
U disciplinskom postupku mogu se izreći sledeće mere:

1. Opomena
2. Privremeno oduzimanje prava za vršenje određenih ili svih funkcija do dve godine
3. Isključenje iz partije.
Opomena se može izreći za lakše oblike povreda iz stava 1. ovoga člana, kojim je naneta manja šteta partiji.
Privremeno oduzimanje prava za vršenje određenih ili svih funkcija do najviše dve godine može se izreći članu koji je svojim postupcima naneo lakšu štetu partiji kada se oceni da će ta mera imati pozitivan učinak na njegove buduće postupke, aktivnosti i delovanje u partiji.
Isključenje iz partije može se izreći članu za teže oblike disciplinskih povreda iz stava
1. ovoga člana, kojim je naneta znatna šteta partiji.

Član 14

Odluku o opomeni odnosno odluku o isključenju donosi opštinski ili gradski odbor po sopstvenoj inicijativu odnosno na predlog za utvrđivanje odgovornosti, koji može podneti Glavni odbor GIG ili Predsedništvo GIG.
Odluku o privremenom oduzimanju prava na vršenje određenih ili svih funkcija do dve godine donosi opštinski odbor za funkcije u opštinskoj organizaciji, gradski odbor za funkcije u gradskoj organizaciji, Glavni odbor GIG za funkcije u organima GIG.
U disciplinskom postupku moraju se navesti prigovori, dokazi (izjave svedoka,dokumenti). Odluka se donosi nakon sprovedene usmene rasprave.
Na raspravu se obvezno poziva član protiv koga se vodi disciplinski postupak,i to u svim fazama postupka. Opštinski ili gradski odbor pred kojim se vodi disciplinskipostupak odnosno, Predsedništvo GIG pred kojim se vodi žalbeni postupak dužni su da salušaju izjavu člana protiv koga se vodi postupak i drugih članova GIG, koji mogu da daju izjave u korist člana protiv koga se vodi disciplinski postupak O usmenoj raspravi vodi se zapisnik sa sadržajem rasprave. Učesnici rasprave mogu tražiti da se pojedinačne izjave doslovno unesu u zapisnik.

Član 15

Odluke iz člana 14. stava 1. i 2. moraju biti u pisanom obliku, obrazložene, sa poukom o pravnom leku i članu dostavljene preporučenom pošiljkom.
Član se u roku od 15 dana može žaliti Predsedništvu GIG, koje mora doneti konačnu
odluku u roku od 60 dana
Predsedništvo GIG može izrečenu meru potvrditi, preinačiti ili ukinuti.
Do konačnosti odluke o izrečenoj meri, prava i dužnosti člana miruju.
Odluka Predsedništva GIG je konačna.

Član 16

Isključeni član može podneti zahtev za ponovni prijem u članstvo. Zahtev se podnosi Predsedništvu GIG, uz prethodno mišljenje opštinskog, odnosno gradskog odbora.
Zahtev za ponovni prijem ne može se podneti pre nego što protekne godinu dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju iz partije.
Predsedništvo je dužano da donese odluku o zahevu za ponovni prijem u roku od 60 dana od dana prijema zahteva.

III Odlučivanje u organima GIG-a

Član 17

Organi GIG donose odluke na sednicama kojima prisustvuje većina članova, a za predlog odluke se izjasni većina prisutnih, osim u slučajevima u kojima je Statutom predviđena kvalifikovana većina.Odluke organa GIG o Programu i Statutu GIG punovažne su kada se za njih izjasni većina ukupnog broja članova organa. Organi GIG, osim prilikom izbora, odluke donose javnim glasanjem. Organ GIG može odlučiti da se odluka donosi i tajnim glasanjem.

Član 18

Mandat svih organa u GIG traje četiri godine.
Izbore u GIG raspisuje Glavni odbor.

Glavni odbor svojom odlukom utvrđuje kriterijume i postupak izbora u organe GIG.

Izbori su tajni i po pravilu, između više kandidata, ako drugačije ne odluči Konferencija.

Član 19

Na listi kandidata, za izbor organa GIG-a, može biti onoliko kandidata koliko se bira u tom organu.
Ako se na listi za izbor inokosnog organa nalazi više kandidata od broja koji se bira, izabran je onaj kandidat koji je dobio više glasova, pod uslovom da je dobio i većinu glasova prisutnih članova organa koji vrši izbor. Ukoliko je za izbor inokosnog organa predloženo više od dva kandidata, a nijedan u prvom krugu glasanja ne dobije većinu glasova prisutnih članova organa koji vrši izbor, u drugom krugu se bira između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu, a izabran je onaj kandidat koji dobije više glasova.

Ako se na listi nalazi onoliko kandidata koliko se i bira, izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova članova organa koji vrši izbor.
Na izbornoj listi za kolektivne organe, odnosno tela stranke, izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

Organ u kome se sprovode izbori za organe stranke, javnim glasanjem pre početka glasanja odlučuje da li će na listi kandidata za izbor organa biti onoliko kandidata koliko se bira ili više.

Član 20

Mandat organa i funkcionera GIG traje četiri godine.

Članu organa prestaje mandat i pre isteka roka za koji je biran prestankom članstva u GIG, podnošenjem ostavke, ili odlukom organa koji ga je izabrao, ili na drugi način utvrđen ovim Statutom.

Član 21

Opštinska organizacija predstavlja osnovni oblik organizovanja i delovanja GIG.
U mestima sa statusom grada, opštinske organizacije se organizuju u gradsku.
GIG se može organizovati i na regionalnom nivou, ukoliko više od polovine opštinskih organizacija regiona donese takvu odluku.

Mesna organizacija kao oblik okupljanja i delovanja člana GIG formira se na teritorijalnom principu. Odluku o formiranju mesnih organizacija donosi opštinski odbor.

IV Organi GIG-a

Član 22

Organi GIG mogu biti opštinski, gradski, regionalni, pokrajinski i republički. Opštinski organi su:
konferencija, opštinski odbor i nadzorni odbor. Opštinski odbor može svojom statutarnom odlukom
predvideti postojanje izvršnog odbora.
Gradski organi su: konferencija, gradski odbor, nadzorni odbor.
Regionalni organ je regionalni odbor.
Pokrajinski organi su: pokrajinski odbor, izvršni odbor i nadzorni odbor.

Republički organi GIG su: Izborna konferencija, Glavni odbor, Predsednik GIG, Predsedništvo GIG,
Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

Član 23

Opštinski odbor inicira i usmerava političku aktivnost u opštinskoj organizaciji, prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke viših organa GIG.
Opštinski odbor:

– pokreće inicijative i daje predloge višim organima GIG;

– predlaže kandidate za članove viših organa GIG;

– utvrđuje kandidate za odbornička mesta u skupštini opštine;
– predlaže kandidate za odbornike, odnosno poslanike, u skupštini grada, pokrajine I Narodnoj Skupštini Republike Srbije
Opštinski odbor bira predsednika i druge organe, u skladu sa svojom statutarnom odlukom.

Opštinski odbor može u periodu između dve Konferencije, izvršiti izmene i dopune u svom sastavu, do jedne trećine članova.
Opštinski odbor donosi poslovnik o svom radu.

Statutarnu odluku opštinske organizacije potvrđuje Statutarna komisija.

Član 24

Glavni odbor je najviši organ GIG u periodu između dve Izborne konferencije.

Glavni odbor upravlja GIG, konkretizuje pravce i ciljeve političke aktivnosti između dve
Konferencije, prati njihovo ostvarivanje i za to odgovara Konferenciji.
Glavni odbor donosi izborni Program GIG.

Glavni odbor, na osnovu predloga Predsedništva, donosi odluku o učešću na izborima.
Glavni odbor, na osnovu predloga Predsedništva, donosi odluku o stupanju u izborne koalicije.

Glavni odbor predlaže i utvrđuje kandidate za organe vlasti i za organe GIG.

Glavni odbor, na predlog Predsednika GIG, utvrđuje kandidate za narodne poslanike i daje saglasnost za kandidate za poslanike, odnosno odbornike u skupštini pokrajine, grada i opštine.

Glavni odbor iz reda članova Predsedništva GIG, na predlog Predsednika GIG bira Potpredsednike GIG.
Glavni odbor na predlog Predsednika GIG bira Predsednika Izvršnog odbora,kao i zamenika predsednika i članove Izvršnog odbora GIG.

Glavni odbor, na predlog Predsedništva, utvrđuje nadležnost i imenuje predsednike i članove saveta i odbora GIG.

Glavni odbor odlučuje o obrazovanju partijskog glasila, imenuje predsednika i članove izdavačkog saveta i glavnog i odgovornog urednika.

Glavni odbor, u slučaju potrebe, može formirati komisije ili druga radna tela čiji članovi ne moraju biti članovi GIG.

Glavni odbor može, na predlog Predsedništva, u periodu između dve Konferencije, izvršiti izmene i dopune u svom sastavu i sastavu Predsedništva, do jedne trećine članova.

Član 25

Glavnim odborom predsedava Predsednik GIG, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti,
Potpredsednik koga odredi Predsednik GIG.
Glavni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput u šest meseci.
Glavni odbor najmanje jedanput godišnje razmatra ostvarivanje Programa GIG.
Glavni odbor saziva predsednik GIG.

Član 26

Glavni odbor čine 33 člana koje bira Izborna Konferencija, narodni poslanici GIG, članovi Predsedništva GIG i predsednici opštinskih odbora GIG.

Član 27

Nadzorni odbor kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje GIG, o čemu podnosi izveštaj Konferenciji GIG.

Nadzorni odbor ima 5 članova.
Nadzorni odbor bira svog predsednika.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Član 28

Statutarna komisija tumači Statut i po tom osnovu zauzima stavove i donosi zaključke koji su obavezni za sve organe stranke.

Na zahtev organa GIG, ili po sopstvenoj inicijativi, daje mišljenje o usklađenosti odluka svih organa sa Statutom GIG.

Statutarna komisija potvrđuje statutarne odluke opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora.

Statutarna komisija odlučuje po službenoj dužnosti o raspuštanju teritorijalnog odbora od strane Predsedništva GIG.

Član Statutarne komisije koji je učestvovao u donošenju prvostepene odluke se izuzima iz odlučivanja o toj odluci u drugom stepenu.

Statutarna komisija ima 5 članova.
Statutarna komisija bira predsednika iz svojih redova.
Statutarna komisija donosi poslovnik o svom radu.

Član 29

Predsednika GIG bira Glavni odbor.
Predsednik GIG:

– vodi utvrđenu politiku GIG i predstavlja GIG u zemlji i inostranstvu;

– zastupa interese GIG u odnosima sa drugim političkim strankama i državnim organima, u zemlji i
inostranstvu;
– saziva i predsedava sednicama Glavnog odbora i Predsedništva GIG;

– usmerava i koordinira rad organa i tela GIG i rad članova GIG u organima vlasti i drugim organima i organizacijama na svim nivoima;
– predlaže Glavnom odboru kandidate za narodne poslanike poslanike;

– koordinira rad poslaničkih i odborničkih klubova;
– predlaže Glavnom odobru Potpredsednike GIG;
– imenuje Generalnog sekretara, portparola i svoje savetnike;

– predlaže Glavnom odboru Predsednika i članove Izvršnog odbora GIG;
– izvršava odluke Glavnog odbora GIG i Predsedništva GIG;

– podnosi izveštaje o svom radu i radu Predsedništva Glavnom odboru GIG;

– predlaže Predsedništvu predsednike i članove saveta i tela GIG;

– stara se o obezbeđenju i odlučuje o angažovanju finansijskih i materijalnih sredstava GIG, u skladu sa usvojenom finansijskom politikom, i o tome redovno podnosi izveštaj Glavnom odboru i
Predsedništvu GIG;
– predlaže Predsedništvu odgovorno lice za finansijsko poslovanje, podnošenje finansijskih izveštaja i vođenje finansijskih knjiga.

Mandat predsednika GIG traje četiri godine.

Predsednika GIG u slučaju sprečenosti da vrši svoju dužnost, zamenjuje u svim pravima i dužnostima Potpredsednik koga odredi Predsednik GIG.
Predsednik Stranke vrši i druga prava i dužnosti od interesa za ostvarivanje ciljeva GIG i rada organa GIG, u skladu sa ovim Statutom.

Član 30

GIG ima najviše 3 Potpredsednika.

Potpredsednike GIG bira Glavni odbor na period od 4 godine, iz reda izabranih članova
Predsedništva GIG, a na predlog Predsednika GIG.
Potpredsednici GIG prate, koordiniraju i organizuju rad organa GIG u oblastima za koje su zaduženi, a na osnovu Statuta i Programa GIG.

Za slučaj odsustva, Predsednik GIG može ovlastiti jednog od Potpredsednika da ga zamenjuje.

Član 31

Predsedništvo je političko-izvršni organ GIG.

Članovi Predsedništva GIG po funkciji su: predsednik GIG, predsednik Izvršnog odbora GIG,
Generalni sekretar GIG, predsednici pokrajinskih odbora GIG i potpredsednici GIG.

Predsedništvo, između dve sednice Glavnog odbora:
– usmerava i organizuje aktivnosti GIG u cilju ostvarivanja stavova i odluka Glavnog odbora;

– redovno i po oblastima analizira i utvrđuje mere za ostvarivanje Programa i Statuta GIG;

– predlaže Glavnom odboru predsednike i članove Saveta i tela GIG;

– analizira aktuelne političke događaje i utvrđuje stavove i zaključke GIG o njima;

– stara se o obezbeđenju materijalnih i drugih pretpostavki za ostvarivanje politike GIG, i razmatra i usvaja finansijski plan i završni račun;

– analizira političko delovanje opštinskih, gradskih, regionalnih i pokrajinskih odbora, i donosi odluke i preporuke za njihovu dalju aktivnost.
Predsedništvo predlaže Glavnom odboru listu kandidata za narodne poslanike.
Predsedništvo priprema sednicu Glavnog odbora.
Predsedništvo sprovodi odluke Glavnog odbora.
Predsedništvo donosi poslovnik o svom radu.
Predsedništvo vrši i druga prava i dužnosti u skladu sa ovim Statutom.

Član 32

Izvršni odbor je izvršni organ GIG, koji za svoj rad odgovara Glavnom odboru i Predsedništvu GIG.

Izvršni odbor vrši poslove vezane za praktičnu realizaciju odluka, zaključaka i stavova Glavnog odbora i Predsedništva, rešava probleme koji se javljaju u tekućem životu GIG, kao i o unapređenju unutrašnje organizacije i infrastrukture.
Izvršni odbor u okviru svoje nadležnosti daje predloge i inicijative u funkciji ostvarivanja politike GIG i planova Glavnog odbora i Predsedništva.

Izvršni odbor ima najviše 10 članova.

Članove Izvršnog odbora, Predsednika i Zamenika Predsednika bira i razrešava Glavni odbor na predlog Predsednika GIG, po pribavljenom mišljenju Predsedništva GIG.
Izvršni odbor donosi poslovnik o svom radu.
Izvršni odbor GIG može da raspusti opštinski, gradski ili regionalni odbor, ukoliko oceni da deluje suprotno Statutu i politici GIG i istovremeno formira privremeni koordinacioni odbor sa svim ovlašćenima raspuštenog organa. Ova odluka podnosi se na verifikaciju na prvoj narednoj sednici
Glavnog odbora.

Član 33

Sekretar GIG rukovodi stručnom službom, priprema sednice Predsedništva i Glavnog odbora.
Sekretar obavlja dužnost direktora partije i odgovoran je za finansijsko poslovanje stranke. Sekretar se stara o zakonitosti poslovanja partije.

Član 34

Radi obezbeđenja političkih, stručnih i drugih uslova za utvrđivanje i sprovođenje politike GIG u pojedinim oblastima, formiraju se saveti i odbori GIG.
Odluku o formiranju saveta donosi Predsedništvo GIG

Član 35

Članovi GIG mlađi od 25 godina organizuju se u omladinu GIG, koji predstavljaju poseban oblik organizovanja GIG.

Član 36

GIG može imati ogranke osnovane u inostranstvu od strane državljana Republike Srbije koji borave van zemlje i koji su članovi GIG.

Ogranak se može osnovati za države u kojima GIG ima najmanje pedeset članova.

V Imovina i prihodi GIG-a

Član 37

GIG ima imovinu.
Svi organi GIG vode evidenciju imovine u skladu sa posebnim uputstvom Glavnog odbora i zakonom.
Imovinom GIG upravlja Glavni odbor, na predlog Predsedništva GIG

Član 38

GIG ostvaruje prihode iz članarine i drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Visinu članarine utvrđuje Glavni odbor.

VI Prelazne i završne odredbe

Član 39

Izmene i dopune ovog Statuta vrši Glavni odbor.

Član 40

Za sve što nije predviđeno ovim Statutom, shodno će se primenjivati Zakon političkim strankama Republike Srbije i Zakon o finansiranju političkih stranaka.

Član 41

U slučaju prestanka rada GIG imovina stranke pripašće invalidskim organizacijama u Srbiji.

Član 42

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 27.12.2009. Predsednik GIG Orhan Dragaš

Imate dodatnh pitanja?

Kontaktirajte nas na telefon - 011 328 52 86